c++ creare matrice

#include <stdio.h>

typedef int matrice[10][10];

#define LINII 4
#define COLOANE 3

int **invers( matrice source, int n, int m )
{
    // acest pointer va salva matricea
    int **tmp = NULL;
    // definesti un tip nou de date (int*) caci nu poti sa
    //apelezi direct "new (int*)[]"
    typedef int* pInt;
    // aici creezi un vector unde vei salva pointerii pentru
    //fiecare linie
    tmp = new pInt[ n ];
    // pentru fiecare linie... creezi zona pentru date...
    //si salvezi pointeru in tmp[i]
    for ( int i=0; i<n; i++ )
        tmp[ i ] = new int[ m ];

    // inversarea fiecarei linii
    for ( int i=0; i<n; i++ )
        for ( int j=0; j<m; j++ )
            tmp[i][j] = source[i][m-1-j];

    // returnezi pointeru
    return tmp;
}

int main()
{
    /* initiliazez prima matrice */
    matrice a = { { 1,2,3 },
            { 4,5,6 }, { 7,8,9 }, {10,11,12} };
    int **b;

    /* functia ce creaza o matrice */
    b = invers( a, LINII, COLOANE );

    /* afisez matricea */
    for ( int i=0; i<LINII; i++ ) {
        for ( int j=0; j<COLOANE; j++ )
            printf( "%4d ", b[i][j] );
        printf( "\n" );
    }

    /* sterg matricea b din memorie */
    for ( int i=0; i<LINII; i++ )
        //sterg fiecare linie
        delete [](b[i]);
   
    //sterg vectoru care memora pointerii
    //catre vectorii cu continutu liniilor
    delete []b;

    return 0;
}

atat